Veiligheids- en beheersbeleid van de persoonlijke gegevens van de firma Verolub NV


Verolub NV (hierna te noemen  “Wij“ of “Verolub”) zet zich in voor de bescherming en het respecteren van de privacy van haar klanten, om hen te voorzien van kwalitatieve en relevante diensten.

Binnen de Europese Unie is het recht op bescherming van persoonsgegevens immers vastgelegd in het Handvest van de Europese Unie. De algemene verordening inzake gegevensbescherming is vastgesteld met het oog op de harmonisatie en de modernisering van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Sinds 25 mei 2018 is deze verordening rechtstreeks van toepassing op alle lidstaten.

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken door middel van uw gebruik van onze digitale platforms en tools, zoals websites, toepassingen. (hierna aangeduid als de “Platforms").

Wij nodigen u uit om het volgende zorgvuldig te lezen om ons beleid te begrijpen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij engageren ons de inspanningen voort te zetten en dit beleid verder te ontwikkelen om de veiligheid en het beheer van uw persoonlijke gegevens te verbeteren. Wij nodigen u dan ook uit om u regelmatig te informeren over eventuele wijzigingen.

WIE ZIJN WIJ?

Onze platformen worden geëxploiteerd door Verolub NV. Om de efficiënte werking van ons bedrijf en de meest relevante diensten en adviezen te garanderen, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonlijke gegevens verwerken.

PRESENTATIE VAN HET BELEID

Wij hebben interne procedures ingevoerd om al uw gegevens te beschermen tegen elk kwaadwillig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met het doel van de eerder gedefinieerde verwerking. Omdat IT-beveiliging één van onze belangrijkste aandachtpunten is, wordt ons extern team van specialisten voortdurend gemobiliseerd om een maximale bescherming van uw gegevens te garanderen.

Daarnaast werken we samen met andere bedrijven of derden, die ons bepaalde diensten leveren, bijvoorbeeld:
 • Levering van onze goederen;
 • Verzending van post of elektronische post;
 • Het beheer van onze ERP-omgeving;
 • Het verlenen van marketingondersteuning via webportaal;
 • Het verstrekken van zoekresultaten en links;
 • Betalingsverkeer;
 • Kredietrisicobeoordeling.
Wij zorgen ervoor dat onze partners zich aan de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en aan dit beleid houden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ KUNNEN VERZAMELEN

Om u een kwaliteitsservice te kunnen garanderen, moeten wij u kennen. Daarnaast verzamelen en verwerken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie, of opmerkingen, bij het gebruik van de diensten die worden aangeboden op onze platforms en binnen contracten:
 • De formulieren ingevuld door u op onze platforms;
 • Inhoud van onze correspondentie;
 • Registratie of het aanmaken van een account op één of meer van onze platforms;
 • Abonnementen of bestellingen geplaatst op onze Platforms;
 • Deelname aan discussies of andere sociale media/participatieve functies op onze platforms;
 • Gebruik van sociale netwerken of andere platforms wanneer u verbinding heeft of een koppeling maakt naar onze platforms met Facebook, LinkedIn of een ander online account (een “Connected Account”).
 • Deelnemen aan een wedstrijd, promotie of enquête;
 • Een probleem melden of ondersteuning vragen.
Daarnaast leidt het gebruik van onze Platforms tot het automatisch verzamelen van de volgende persoonlijke gegevens:
 • Technische informatie, waaronder IP-adres, verbindingsinformatie, type en versie van de browser, tijdzone, taal, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform;
 • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL-link met klikken naar, van en via onze platforms (inclusief datum en tijd);
 • De pagina’s die u hebt bekeken of doorzocht; de responstijden van de pagina’s, downloadfouten, de duur van de bezoeken aan bepaalde pagina’s, de interactie-informatie op de pagina (zoals scrollen, klikken en zweven) en de gebruikte methoden om de pagina te verlaten.
Wij kunnen de persoonlijke gegevens verzamelen van vertrouwde externe partners en leveranciers, zoals technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, analyseleveranciers, leveranciers in verband met een onderzoek over informatie of andere dienstverleners. In dit verband verbinden wij ons ertoe u op verzoek in te lichten over de traceerbaarheid van onze acties en u op een duidelijke en nauwkeurige manier te informeren.

Ten slotte vereist de raadpleging van onze Platforms het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën van derden op onze sites. Daarom nodigen wij u uit om ons cookiebeleid te lezen.  

DOEL VAN HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt om de volgende doeleinden te bereiken:
 • U in staat te stellen om te profiteren van onze diensten via onze platforms, waaronder interne operaties, reparatie, gegevensanalyse, testen, onderzoek, beveiliging en statistieken;
 • U informatie over de producten, diensten, inhoud of promoties van Verolub communiceren;
 • Verstrekken of toestaan aan geselecteerde derden om informatie over goederen of diensten aan u te verstrekken, onder meer door middel van gerichte reclame per interessegebied;
 • Respecteren van onze verplichtingen voorvloeiend uit elk contract tussen u en ons;
 • Onze platforms verbeteren, in het bijzonder om relevante, leuke en effectieve inhoud op alle media te garanderen, zodat u toegang hebt tot onze platforms;
 • U regelmatig informeren over de wijzigingen in onze platforms;
 • Uw toegang beheren op deze platforms;
 • Op uw verzoeken reageren;
 • U toestaan om met onze platforms te communiceren, bijvoorbeeld door commentaar te plaatsen;
 • U de mogelijkheid bieden om informatie van onze platforms te delen met digitale platforms van derden (sociale media, websites, forums, applicaties…);
 • Voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten.
Voor elk specifiek verwerkingsdoel zullen wij u op de hoogte brengen en uw toestemming vragen, die te allen tijde kan worden ingetrokken. Wij bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om:
 • De eerder beschreven verwerkingsdoeleinden uit te voeren;
 • Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
Zodra de verwerkingsdoeleinden zijn gerealiseerd, onze verplichtingen gerespecteerd en/of langere periode van inactiviteit in uw account, worden uw persoonlijke gegevens gewist, tenzij uitdrukkelijk door u wordt verzocht dit niet te doen.

UW RECHTEN EN KEUZES

U heeft het recht om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens op te vragen, het recht op informatie, het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, het recht om deze te corrigeren of te verwijderen, en het recht om in bepaalde gevallen de verwerking te beperken of te verzetten, die u op elk moment gratis kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar portal@verolub.be of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de rubriek  "Contact" hieronder.
Wij specificeren dat bij deze gelegenheid en met het oog op het veilig beheer van uw persoonlijke gegevens, een identiteitsbewijs kan worden aangevraagd.

Uw rechten kunnen omvatten:
 • Een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die Verolub NV over u in haar bezit heeft, het doel van het verwerken, corrigeren of bijwerken van onjuiste gegevens, informatie over de ontvangers van uw persoonlijke informatie en het blokkeren en verwijderen van persoonlijke informatie;
 • Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. U kunt ervoor kiezen om de ontvangst van onze nieuwsbrief of marketing e-mails te stoppen door de instructies voor het afmelden in deze e-mails te volgen;
 • In sommige gevallen kunt u een inventaris van uw persoonlijke gegevens opvragen die aan derden zijn doorgegeven en indien nodig, wanneer uw verzoek rechtmatig is met betrekking tot het doel van hun behandelingen, hun verwijdering aanvragen.
 • Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonlijke gegevens of als u contact wilt opnemen met één van onze verantwoordelijken voor de verwerking, stuur ons dan een gedetailleerd bericht naar het hierboven vermelde adres en wij zullen ons best doen om u te antwoorden. Als uw verzoek niet voldoende gedetailleerd is, weet dan dat wij het niet binnen een redelijke termijn kunnen behandelen.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan geselecteerde derden in Europa en over de hele wereld, in overeenstemming met de geldende regelgeving zoals beschreven in dit beleid.

Elke overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan derden gebeurt altijd binnen een strikt omschreven kader, voor een beperkte periode en met vertrouwde derden. De verzameling en het gebruik van informatie door de derde partij die deze functies levert, wordt beheerst door het privacybeleid van de derde partij en in het algemeen door een onderaannemingsovereenkomst.
Omdat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is voor het behoud van uw vertrouwen, zullen wij de veiligheid ervan waarborgen en alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid inzake veiligheid en beheer van persoonlijke gegevens worden behandeld.

We hebben ook de nodige technische, administratieve en fysieke controles ingevoerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer wij u echter een wachtwoord hebben meegedeeld of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen dat u toegang geeft tot onze Platforms, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. Wij vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

De geselecteerde derde partijen en bedrijven aan wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven, zijn onder andere:
 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers die ons in staat stellen onze platforms te exploiteren of u een product of dienst te leveren;
 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers om u te voorzien van reclame of andere informatie over promoties en aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn;
 • Externe partners die gezamenlijke marketing-, product- of dienstenactiviteiten uitvoeren met Verolub NV, met inbegrip van informatie verzameld door Verolub NV buiten de gezamenlijke activiteiten, voor zover deze bekendmaking is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en voor zover u zich niet hebt afgemeld zoals hieronder beschreven.
 
De persoonlijke gegevens die aan bovengenoemde derden kunnen worden meegedeeld, omvatten geaggregeerde gegevens bestemd voor adverteerders, advertentienetwerken en sociale netwerken die gegevens nodig hebben om advertenties te selecteren en te verspreiden die relevant zijn voor u en anderen. We kunnen ook geaggregeerde informatie gebruiken om adverteerders te helpen bij het bereiken van het type publiek waarop ze zich willen richten. Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld, gebruiken om ons in staat te stellen de wensen van onze adverteerders te respecteren door hun advertenties aan deze doelgroep te tonen.

Ook hier werkt Verolub NV samen met geselecteerde externe bedrijven die een breed scala aan online oplossingen aanbieden. Ook is het soms noodzakelijk dat Verolub NV deze bedrijven toegang geeft tot beperkte persoonlijke gegevens van onze gebruikers. In dergelijke gevallen zal Verolub NV enkel de persoonsgegevens delen die nodig zijn voor de uitoefening van hun functies en zal Verolub NV hen niet toestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

De verzamelde gegevens kunnen worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd, afhankelijk van het vastgestelde doel van de verwerking, voordat ze worden overgedragen aan aanbieders van analyses en zoekmachines, die ons helpen om onze platforms te verbeteren en te optimaliseren.
Indien Verolub NV, die deze platforms of nagenoeg al haar activa controleert, wordt overgenomen door een derde partij, kunnen de persoonlijke gegevens die zij in haar bezit heeft, één van de overgedragen activa zijn en aan potentiële kopers worden meegedeeld.

Tot slot, en in antwoord op een verzoek van de relevante overheidsinstanties, kunnen wij verplicht worden uw persoonlijke gegevens openbaar te maken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Onze platforms zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar en Verolub NV verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VERANDERING IN ONS BELEID

Alle belangrijke wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in ons beleid inzake beveiliging en beheer van persoonlijke gegevens zullen op deze pagina worden geplaatst. Alvorens de wijziging van kracht wordt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via onze platforms of, per e-mail. Controleer regelmatig de updates of wijzigingen in ons beleid voor beveiliging en beheer van persoonlijke gegevens. Deze wijzigingen treden in werking na het aanpassen van de GDPR-Policy, in overeenstemming met de lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat of instemt met dergelijke updates of wijzigingen, gelieve dan geen gebruik te maken van onze platforms of ons hiervan op de hoogte te stellen via ons emailadres: portal@verolub.be.

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom door een verzoek in te dienen bij portal@verolub.be. Wij kunnen alleen reageren op privacy verzoeken via dit e-mailadres. Voor vragen, opmerkingen of verzoeken die geen betrekking hebben op dit privacybeleid, kunt u contact opnemen via sales@verolub.be.

Ons postadres:

Verolub NV
Klaverbladstraat 2a
3560 Lummen
Ons algemeen telefoonnummer: +32 (0)13 46 08 00

Laden
Laden