Algemene verkoopvoorwaarden


ARTIKEL 1 – ALGEMEEN EN GELDIGHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal deel uit van, alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van NV VEROLUB (KBO-nr. 0460.094.358), hierna “de Verkoper”, met derden, hierna “de Klant”.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden hebben voorrang op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de Klant.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het desbetreffende artikel van deze algemene voorwaarden en van de algemene voorwaarden in zijn geheel niet worden aangetast.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tot de schriftelijke aanvaarding door de Klant, behoudens een schriftelijke herroeping door de Verkoper.
 2. De geldigheidsduur van offertes bedraagt 15 kalenderdagen. Na afloop hiervan kunnen de voorwaarden worden gewijzigd.
 3. Offertes worden steeds opgesteld onder uitdrukkelijk voorbehoud van prijswijzigingen door, onder andere, duurdere grondstofprijzen.
 4. Iedere aanbieding is gebaseerd op de veronderstelling dat de Verkoper  de overeenkomst onder normale en de reguliere arbeidstijd kan uitvoeren.
 5. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, prijslijsten, folders, opgaven van maten en gewichten en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn evenwel slechts bindend, indien de Verkoper  dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.
 6. Indien de Verkoper in haar aanbieding te leveren materialen opneemt, baseert de Verkoper  zich ten aanzien van die materialen op de gegevens die door de producent of de leverancier van die goederen aan haar zijn verstrekt wat betreft de gedragingen en eigenschappen van die materialen. De Verkoper is als gevolg daarvan niet aansprakelijk voor schade ontstaan door die gedragingen/eigenschappen .
 7. De Verkoper  mag uitgaan van de functionele geschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande, als door Klant voorgeschreven, waarop of waaraan de door de verkoper uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.
 8. Toezending van aanbiedingen, folders, prijslijsten en dergelijke verplichten de Verkoper niet tot levering of acceptatie van een opdracht. Informatie en adviezen van de Verkoper  zijn van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 9. Offertes, tekeningen, berekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemodellen, werkwijzen en bescheiden, die op de overeenkomst of opdracht betrekking hebben en door de verkoper  zijn verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van de Verkoper  en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen, of aan derden ter inzage, of ter beschikking worden gegeven.
 10. De Verkoper behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder vermelding van redenen te weigeren.
 11. De Klant is steeds verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte hoeveelheden en maten. In geval van materiële vergissingen aan de zijde van de Klant kan de Verkoper hiervoor niet aangesproken worden. In dat geval zal de Klant verplicht zijn de doorgegeven hoeveelheden en maten te aanvaarden en de overeenstemmende prijs daarvoor te betalen.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

 1. Reis- en verplaatsingsuren worden gefactureerd aan het geldende uurloon en verplaatsingskosten aan kostprijs. De andere werken en prestaties worden gefactureerd overeenkomstig de voorwaarden voorzien bij de bestelbon behoudens tegenstrijdig beding.
 2. Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen, zonder dat de Klant daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
 3. Wijzigingen of meerwerken door de Klant mondeling bij of tijdens de uitvoering der werken opgedragen zullen in regie aangerekend worden tegen de geldende uurlonen en prijzen van materialen en grondstoffen.
 4. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.
 5. Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten niet inbegrepen in de prijs. De Klant is verantwoordelijk om de Verkoper tijdig, en ten laatste bij de contractsluiting, te informeren over de veiligheidsmaatregelen.  
 6. Alle prijzen, zelfs in geval van een absoluut forfait, door de Verkoper opgegeven zijn steeds onderhevig aan een prijsherziening ingevolge externe factoren zoals loonwijzigingen, stijgingen van sociale lasten, grondstofprijzen en transportprijzen.

ARTIKEL 4 – LEVERINGS- EN PLAATSINGSVOORWAARDEN

 1. De door de Verkoper  opgegeven leverings- en plaatsingstermijnen zijn louter indicatief. Indien de levering, dan wel plaatsing, niet kan plaatsvinden ingevolge handelingen toerekenbaar aan de Klant heeft de verkoper  het recht om eenzijdig een nieuwe lever- en plaatsingsdatum te bepalen in functie van haar eigen agenda.
 2. Een laattijdige levering of plaatsing geeft in geen geval aanleiding en/of recht op een schadevergoeding en/of annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 5 – FACTURATIE EN BETALING

 1. De facturen van de verkoper zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van de Verkoper binnen 10 dagen na factuurdatum.
 2. Bij gebreke aan integrale betaling van de factuur binnen de voornoemde termijn is de klant van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is een intrest verschuldigd van 1% per maand alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde saldo, dit laatste met een minimum van 40,00 euro zonder dat dit afbreuk doet aan het recht om vergoeding te vragen voor de werkelijke geleden schade en gemaakte kosten in geval deze hoger zouden zijn.
 3. Bij laattijdige betaling van een factuur behoudt de Verkoper zich eveneens het recht voor om onmiddellijk haar verdere prestaties te staken zonder dat dit in hoofde van de Klant aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding of contractbreuk.
 4. De Verkoper  heeft het recht om op elk ogenblik vanaf de contractsluiting te eisen dat de Klant voldoende waarborgen verleent om zijn solvabiliteit te bewijzen.
 5. Op straffe van verval moet de Klant elke klacht over een factuur schriftelijk indienen bij de Verkoper uiterlijk 10 kalenderdagen na factuurdatum, bij ontstentenis waaraan de factuur geacht wordt integraal te zijn aanvaard.  

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door de Verkoper geleverde goederen blijven haar eigendom tot na de betaling van de facturen, eventueel verhoogd met de hierboven vermelde verwijlintresten, schadebeding en kosten.
 2. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of de Verkoper een gegronde vrees heeft dat de Klant die verplichtingen niet zal nakomen, is de Verkoper zonder enige vorm van ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te halen/te nemen. De Klant machtigt onherroepelijk de Verkoper om de plaats te betreden waar die goederen zich bevinden en die goederen ook feitelijk terug te halen/te nemen, of indien die aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te halen/te nemen.
 3. Ongeacht het tijdstip van eigendomsovergang gaat het risico, met name in geval van verlies of beschadiging van die zaken door welke oorzaak ook ontstaan en/of in geval van schade aan die goederen veroorzaakt, over op de Klant vanaf het moment van verzending. INCOTERMS® 2020 EXW zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 7 – OPLEVERING

 1. Bij betaling van de factuur keurt de Klant de geleverde goederen en diensten definitief goed en zal dit als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen en diensten beschouwd worden.
 2. Ingeval van een installatie wordt ook deze geacht te zijn goedgekeurd indien de installatie in gebruik wordt genomen.

ARTIKEL 8 - KLACHTEN

 1. De Klant heeft de plicht de door de Verkoper geleverde goederen en diensten door de Verkoper grondig te onderzoeken binnen een termijn van 7 kalenderdagen na levering of uitvoering.
 2. Klachten dienen op straffe van verval schriftelijk te worden gemeld binnen de 10 kalenderdagen nadat de gebreken vastgesteld zijn of hadden moeten worden bij een ernstig onderzoek.
 3. Zichtbare gebreken, waaronder de kwantiteit en kwaliteit van bulkleveringen, moeten onmiddellijk bij levering of plaatsing schriftelijk worden gemeld.
 4. Verborgen gebreken moeten binnen 7 kalenderdagen gemeld worden na vaststelling of na het moment dat die redelijkerwijze vastgesteld hadden moeten worden. Dergelijke verborgen gebreken moeten bovendien op straffe van verval binnen een termijn van maximaal 12 maanden na levering of plaatsing worden gemeld.
 5. De Verkoper  heeft steeds het recht om zelf de nodige herstellingswerkzaamheden, dan wel vervanging, uit te voeren bij vaststelling van een gebrek. Rekeningen van derden die verband houden met dergelijke herstellingen zijn haar niet tegenstelbaar.
 6. Op uitgevoerde herstellingen worden geen garanties afgeleverd.  

ARTIKEL 9 – VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de Klant de overeenkomst verbreekt of door zijn toedoen de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, is hij verplicht de hierdoor geleden schade en de gemaakte kosten te vergoeden.
 2. Bij annulering of weigering van de bestelling, opdracht of overeenkomst is de Klant 30 % annuleringskosten verschuldigd met een minimum van 100,00 euro, te vermeerderen met de eventuele transportkosten en personeelskosten.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De verkoper is slechts verantwoordelijk voor de directe schade, zowel contractuele als buitencontractuele, door haar toedoen veroorzaakt, voor zover die schade gedekt is door de op dat ogenblik door de Verkoper afgesloten verzekeringspolis. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat hoger is dan gedekt wordt door de afgesloten verzekeringspolis.
 2. De aansprakelijkheid van de Verkoper, van de personeelsleden van de verkoper en van de personen voor wie de verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is en welke aan haar toerekenbaar is, is daarenboven in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 3. De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. De klant erkent uitdrukkelijk dat de Verkoper in geen geval voor commerciële, technische of financiële schade ten gevolge van een productiefout in de gebruikte materialen en grondstoffen kan instaan.
 5. In de gevallen waarbij de Verkoper door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/of werkzaamheden, die de Verkoper heeft geleverd of verricht voor de Klant, zal de Klant de Verkoper onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin de Verkoper ten opzichte van de Klant niet (meer) aansprakelijk is.
 6. Eventuele schade van welke aard ook die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks zou ontstaan als gevolg van het niet naleven door de Klant van de milieuwetgeving met inbegrip van de gewestelijke reglementering zoals Vlarem blijft ten laste van de Klant. Door het plaatsen van een bestelling verleent de Klant toestemming aan de Verkoper om te leveren ongeacht het al dan niet conform zijn van de tankinstallatie met de wettelijke bepalingen ter zake. Indien de Klant een levering vraagt die in strijd zou zijn met de geldende wetgeving, dan gebeurt dit geheel op risico en kosten van de Klant. De Klant vrijwaart de Verkoper voor alle mogelijke claims.

ARTIKEL 11 – HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

 1. Enkel voor overeenkomsten gesloten met particulieren (consumenten) op afstand (webshop) is het herroepingsrecht van 14 dagen van toepassing zoals bepaald in het Wetboek van Economisch Recht.
 2. In toepassing van artikel VI.53 WER kan het herroepingsrecht niet uitgeoefend worden voor, onder andere maar niet beperkt tot, producten gemaakt op maat en verzegelde producten waarvan de verzegeling werd verbroken na de levering.

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt voor de Verkoper, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Bij blijvende overmacht is de Klant gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen die inmiddels zijn geleverd.
 2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, pandemie, brand sabotage, algehele werkstaking, vervoerstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

ARTIKEL 13 – DISPUTES

 1. Op alle door de Verkoper afgesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 2. In geval van betwistingen tussen de Verkoper en de Klant zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt territoriaal bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
Laden
Laden