Warmteoverdrachtsolie

Warmteoverdrachtsolie

In toenemende mate is de industrie de voordelen van indirecte verwarming gaan onderkennen. De huidige productieprocessen verlangen een maximale betrouwbaarheid en optimaal gebruik van de installaties. Daartoe dienen al in de ontwerpfase van de installatie alle onderdelen optimaal op elkaar te worden afgestemd.

De industrie maakt in toenemende mate gebruik van processen waarbij onder hoge temperaturen wordt gewerkt. Dit heeft geleid tot een veel ruimer gebruik van indirecte warmteoverdrachtssystemen.

Bij indirecte of secundaire verwarmingssytemen wordt een warmtebron - elektriciteit, gas of olie - gebruikt voor het verhitten van een vloeistof, die de opgenomen warmte transporteert naar één of meerdere verbruikspunten. Daar vindt opnieuw warmteuitwisseling plaats. De stoffen, die in de industrie voor wamtetransport worden gebruikt zijn water, stoom, lucht, minerale oliën of diverse synthetische vloeistoffen. Bij het overgrote deel van de processen in de industrie is energietoevoer noodzakelijk en de meest gebruikelijke vorm is warmte. Rechtstreekse verhitting, waarbij de vlam van de brander in contact komt met de ketel, met daarin het te verwarmen product, heeft een aantal nadelen. Omdat een nauwkeurige temperatuurregeling zeer moeilijk te verwezenlijken is bestaat altijd ernstig gevaar voor plaatselijke oververhitting in de omgeving van de vlam. Andere nadelen zijn brandgevaar en het ruimtebeslag bij meerdere ketels, omdat elke ketel zijn eigen brander nodig heeft. Indirecte verwarmingssystemen zijn daarom meer geschikt voor moderne processen, waarbij zowel een nauwkeurige temperatuurregeling als een gelijkmatige warmtetoevoer vereist is. Indirecte warmteoverdrachtssystemen zijn bijzonder veilig, omdat de primaire verhitting van de warmteoverdrachtsvloeistof gewoon- lijk plaats vindt op enige afstand van het punt waar de warmte nodig is. De systemen zijn zeer compact en er bestaan zelfs verplaats- bare uitvoeringen. Gemeten naar het vloer- oppervlak zijn grote verwarmingssystemen economisch, omdat één centrale bronwarmte kan leveren aan meerdere, op verschillende plekken opgestelde, verbruikspunten. De meest gebruikelijke vloeistoffen voor het warmtetransport in indirecte systemen zijn water en minerale olie. Door de hoge temperaturen waarmee wordt gewerkt wordt water in het algemeen in de vorm van stoom toegepast in een overdruksysteem.

De thermische capaciteit per liter van verwarmde olie is ongeveer 20 maal die van een gelijke hoeveelheid stoom. De verhitting door middel van olie voldoet zonder enige moeite aan de sterk variërende vragen van een distributienet. Oliesystemen worden voor een zeer groot aantal toepassingen gebruikt; niet alleen in processen waarbij warmte voor de fabricage of nabehandeling (b.v. droogovens) vereist is, maar ook daar, waar warmte nodig is voor de toepassing of voor het uiteindelijke gebruik van een pro- duct. Ze kunnen worden gebruikt om visceu- se producten te verwarmen teneinde transport, opslag en verpompen te vergemakkelijken. Minerale warmteoverdrachtsvloeistoffen kunnen voor alle toepassingen binnen een temperatuurgebied van -35°C tot 320°C worden gebruikt. Met synthetische producten is een temperatuurbereik van systemenzijndaarommeergeschiktvoormoderneprocessen,waarbijzowel een nauwkeurigetemperatuurregelingalseen gelijkmatige warmtetoevoervereistis.Indirectewarmteoverdrachtssystemenzijn bijzonder veilig,omdatdeprimaireverhitting vandewarmteoverdrachtsvloeistofgewoonlijkplaats vindtopenigeafstandvanhetpuntwaar dewarmtenodigis.Desystemen zijn zeer compactenerbestaanzelfsverplaatsbare uitvoeringen.Gemetennaarhet vloeroppervlakzijngrote verwarmingssystemen economisch,omdatéén centralebronwarmtekanleverenaanmeerdere,opverschillendeplekken opgestelde, verbruikspunten.Demeestgebruikelijke

-85°C tot 400°C mogelijk.

 


Castrol
Castrol (2)

Mobil
Mobil (7)

Contacteer ons | Privacy verklaring

Copyright ©2014 verolub.be Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Cats&Dogs bvba